ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲ “APPathon” တြင္ အနိုင္ရရွိသူမ်ားကို ေၾကညာ

ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲ “APPathon” တြင္ အနိုင္ရရွိသူမ်ားကို ေၾကညာ

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္သည့္ “APPathon” တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၁၅၇ ေယာက္မွ အနိုင္ရအသင္း ၃ သင္းႏွင့္  ဆန္ခါတင္(runner-up) ၂သင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။
Hexa Tech အသင္းမွ APPathon  ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ The Renovation for Lifestyle အသင္းမွ ဒုတိယဆုအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀၀ကို ရရွိခဲ့ၿပီး NXT အသင္းမွ တတိယဆုအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ စသျဖင့္ ဆုမ်ား အသီးသီးလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ဆန္ခါတင္ဆုမ်ားကို  Presto ႏွင့္ Duo Design Lab တို့မွ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
အနိုင္ရရွိေသာအသင္း Hexa Tech မွ “အူရီဒူး APPathon အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္                                 အမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတြကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို့က ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္ေတြ၊ ေဒသတြင္းစစ္တမ္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းကစီနီယာေတြရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး version တစ္ခုခ်င္းစီကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ ျပန္လည္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ဖန္တီးထားတဲ့ My Ooredoo App နဲ႔အတူ ပထမဆုဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ အူရီဒူးျမန္မာကို လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အခုလိုမ်ိဳး COVID-19 ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြကို အခြင့္အေရးေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ အဓိကစံႏွုန္း ၃ခု ျဖစ္သည့္ “စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသနိုင္ျခင္း” – အသုံးျပဳနိုင္မွု၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းအႀကံဉာဏ္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသနိုင္ျခင္း ၊ “သုံးစြဲသူဗဟိုျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္” – လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္တည္ေဆာက္ပုံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အျမင္ပုံစံ စသည့္အခ်က္မ်ား ေပၚတြင္မူတည္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္း ႏွင့္ “စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္မွု” – cross-platform၊ တစ္သမတ္တည္းရွိမွုႏွင့္ အမွား မ်ားကို  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း စသည္အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ျခင္း စသည္တို့ျဖင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Alok Verma မွလည္း ” ကၽြန္ေတာ္တို့က ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္လုံးမွာ ကၽြမ္းက်င္မွုေတြ၊ အားစိုက္ထုတ္မွုေတြနဲ႔  စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းေတြကို ေကာင္းစြာေဖာ္ထုတ္ျပသနိုင္ခဲ့တဲ့ အနိုင္ရအသင္းေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လူမွုဘဝကို ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေစမည္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို လည္း ဒီထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခရီးစဥ္ရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ ပါဝင္နိုင္ဖို့ အခြင့္အေရး ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟုေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲ “APPathon” သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို  ျမန္မာလူငယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ တီထြင္ဖန္တီးနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎တီထြင္ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲသည္ ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးနိုင္မွုကို ပိုမိုတိုးတက္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအားလုံးသည္  “My Ooredoo” အက္ပလီေကးရွင္းကို အေကာင္းဆုံး သုံးစြဲသူႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းၾကား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မွုႏွင့္ အေကာင္းဆုံး သုံးစြဲသူအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ေပးအပ္ေစနိုင္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္မွုရွိေသာ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာဖန္တီးမွုမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းသစ္ဖန္တီး ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ အူရီဒူးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ လမ္းညႊန္မွုႏွင့္ ျပန္လည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။