ကြန္ရက္ကို 4.5G သို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တယ္လီေနာ မိတ္ဆက္

ကြန္ရက္ကို 4.5G သို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တယ္လီေနာ မိတ္ဆက္

ျမန္မာ့ေဒတာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အရိွန္ျမႇင့္တင္ျခင္း

·        ပိုမိုျမန္ဆန္သၫ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားရိွ သံုးစြဲသူမ်ားၾကား လိုလားမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္

·        ျမန္မာ့ေဒတာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေလ်ွာက္လွမ္းသြားမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ တယ္လီေနာသည္ ၄၏ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ 4G ကြန္ရက္ကို  အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုသည့္ 4.5G ကြန္ရက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ စတင္ျမႇင့္တင္

·        တယ္လီေနာျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေစဖို႔ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို တေပါင္းတည္း မိတ္ဆက္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ရန္ကုန္။         ။ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ အေကာင္းဆံုးေဒတာ သံုးစြဲမႈ အေတြ့အႀကံဳမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရိွသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒတာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္အရိွန္ အဟုန္ ျမႇင့္တင္လ်က္ရိွပါသည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအေရးပါလာသည္ႏွင့္အညီ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလႊမ္းၿခံဳထားသည့္ ၄၏ 4G ကြန္ရက္မွ အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုလွသည့္ 4.5G ကြန္ရက္အျဖစ္ စတင္ျမႇင့္တင္လ်က္ရိွသည္။ လက္ရိွေပးအပ္လ်က္ရိွသၫ့္ 4G ကြန္ရက္ထက္ ႏွစ္ဆျမန္ဆန္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းအေနျဖင့္ 600 Mbps အထိပံ့ပိုးေပးမၫ့္ အဆိုပါကြန္ရက္ႏွင့္အတူ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ အက်ယ္ ျပန႔္ဆံုး ေဒတာႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈဆိုင္ရာ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈအျပင္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားအတြက္လည္း အေကာင္း မြန္ဆံုး ကြန္ရက္အရည္အေသြးကို ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ၏ 4.5G သံုးစြဲမႈအေတြ့အႀကံဳကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး (ၿမိဳ႔ႀကီး / ဧရိယာ) မ်ားတြင္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအဝွမ္း ျဖန႔္ၾကက္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက 2G ကြန္ရက္ကေန 3G၊ အခုဆိုရင္ 4G အထိေတာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အခု လို ေဒတာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ ျဖစ္စဉ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းသစ္အေနနဲ႔ ဒီကေန့မွာေတာ့ ေခတ္မီဆန္းသစ္လွတဲ့ 4.5G ကြန္ရက္ကို ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။  ကိုဗစ္-၁၉ က ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ့ ေန့စဥ္ဘဝေတြမွာ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရိွလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုမိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ အရာေတြက လူတိုင္းအျပင္ ရိွရိွသမ်ွအရာအားလံုးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို အရိွန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္တယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြက အြန္လိုင္းပိုမိုသံုးစြဲမႈ မ်ားလာၾကတဲ့အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈ (e-commerce)၊ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ က႑ေတြအျပင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အဆက္မျပတ္ဖို႔လည္း အင္တာနက္အေပၚ မွီခိုလာၾကတဲ့အတြက္ ေနာင္တစ္ ခ်ိန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမယ့္ ကြန္ရက္အျပင္ ေခတ္ေရ႔ွေျပးေနမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္း လိုအပ္လာ ပါတယ္။”ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Jon Omund Revhaug က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဉ္ကို အရိွန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားမၫ့္ ရည္သန္မႈ ႏွင့္အတူ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ တယ္လီေနာ၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားမႈအျပင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ၄၏ 4G ကြန္ရက္ေပၚ အေျချပဳ၍ 4.5G အေတြ့အႀကံဳကို တည္ေဆာက္ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံ 4.5G ေဒတာအသံုးျပဳမႈ အေတြ့အႀကံဳအျပၫ့္အဝကို ျဖၫ့္စြမ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ေခတ္မီဆန္းသစ္သၫ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (၅) မ်ိဳးကို ယေန့တြင္ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

·        အားရပါးရ ပက္ေက့ခ္်သည္ သင့္တင့္သၫ့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူ အခ်င္းခ်င္း အကန႔္ အသတ္မရိွ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည့္အျပင္ ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္တာ (၃) GB အသံုးျပဳျပီးေနာက္ အသံုးျပဳသူ၏ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ (၁) Mbps ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

·        Speed+ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္ႏႈန္း အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ တယ္လီေနာ၏ အျမန္ဆံုးကြန္ရက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို 4.5G ကြန္ရက္အေတြ့အႀကံဳႏွင့္အတူ အထူးရယူသံုးစြဲေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။

·        စံုလင္ေတာက္ပ ပက္ေက့ခ္်သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္အတူ ငယ္ရြယ္ၿပီး အစဥ္အၿမဲတက္ႂကြလ်က္ရိွသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ဖက္ရွင္၊ ဂီတအစရိွသၫ့္ က႑မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အၿမဲသိရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။

·        ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ပက္ေက့ခ္်သည္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ၊ ေဒတာႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ားကို ပက္ေက့ခ္်ဝယ္ယူသူမွ ဝယ္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ အတူတကြ မ်ွေဝခံစားႏိုင္မၫ့္ ဝန္ေဆာင္ မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာ၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ CB Life ၏ တစ္ကိုယ္ရည္အသက္အာမခံ အက်ိဳးခံ စားခြင့္ကိုပါ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

·        ဩဘာညံညံသည္ MyTelenor အက္ပ္ (App) အတြင္း ေရးဆြဲထားသၫ့္၊ ျမန္မာ့မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ ေရးက႑အတြင္း ပထမဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အေျချပဳ ဂိမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိ၏ ကံေကာင္းမႈအျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျပသ၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖင့္ ေဒတာ (၁၀၀၀) GB အထိ ကံထူး ႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ ဆုမ်ားစြာကိုလည္း ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆုအျဖစ္ရရိွသၫ့္ ေဒတာမ်ားကိုလည္း ဩဘာမစဲ ေဒတာရွဲ အစီအစဉ္မွတဆင့္ တယ္လီေနာသံုးစြဲသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားတို႔ ကိုပါ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မ်ွေဝႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပြဲေတာ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ အခါသမယမ်ားႏွင့္ ျပၫ့္ႏွက္ေနသၫ့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ပြဲေတာ္မ်ား ဆင္ႏႊဲရန္ ပံုစံအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြက်င့္သံုးလ်က္ရိွပါသည္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ ကူးစက္ေရာဂါကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အိမ္ထဲမွာပဲ ေနၾကၿပီး ျပင္ပေလာကနဲ႔ အဆက္မိေနဖို႔က ပိုမိုခက္ခဲလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး လိုအပ္ေနတာက အဆက္အသြယ္မျပတ္ဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ဖို႔ အားေပးမႈနဲ႔ ကူညီမႈပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကိုလည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကြန္ရက္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီး 4.5G ကြန္ရက္နဲ႔အတူ ေသခ်ာစီမံထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို မိတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔ တဖက္တလမ္းကေန ပံ့ပိုးေပးခ်င္တာပါ။” ဟု Mr. Revhaug က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန့မွ စတင္ၿပီး ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ MyTelenor အက္ပ္၏ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (3.19) ကို အက္ပဲလ္ အက္ပ္စတိုး (Apple App Store) ႏွင့္ ဂူဂဲလ္ ပေလး (Google Play) တို႔မွတဆင့္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား အေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားကို https://www.telenor.com.mm/continuous-celebration တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။